Käyttöehdot

1 Laajuus ja soveltamisala

1.1 Nämä yleiset ehdot koskevat luonnollisia henkilöitä (“Käyttäjä”) jotka luovat käyttäjätilin (“Tili”) tai muuten hyödyntävät Laillin digitaalista alustaa (“Alusta”), jota tarjotaan järjestelmien ja sovellusten kautta ja sisältävät palvelut, jotka Lawly AB (”Lailli”, Y-tunnus Ruotsi 559176-7404) tarjoaa milloin tahansa (”Palvelu”). Nämä yleiset ehdot koskevat myös luonnollisia henkilöitä, jotka käyttävät Laillin palveluita muulla tavalla kuin Alustan kautta.

1.2 Näissä yleisissä ehdoissa olevat viittaukset kuten ”me”, ”meille” ja ”meidän” viittaavat Laillin.

1.3 Kun Käyttäjä luo tilin tai muuten aloittaa palvelun käytön ja hyväksyy siten nämä yleiset ehdot sekä Laillin tietosuojakäytännön, hän tekee sopimuksen ("Sopimus") Laillin kanssa. Palvelun käyttö ja/tai sisäänkirjautuminen tarkoittaa, että Käyttäjä saa pääsyn Alustalle ja hyväksyy nämä ehdot. Käyttäjä voi myös saada tietoa erityisehdoista Laillin palvelujen ostamisen tai käytön yhteydessä. Nämä erityisehdot näkyvät kirjallisessa yhteydenpidossa Laillin kanssa tai muissa asiakirjoissa, ja ne ovat osa Sopimusta.

1.4 Ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Lailli tarjoaa kulloinkin ("Palvelu"), mukaan lukien:

● Laillin verkkosivusto, http:="" www.lailli.fi<="" a="">

http:="" www.lailli.fi<="" a="">" class="redactor-autoparser-object" >http:="" www.lailli.fi<;="" a="">" class="redactor-autoparser-object">" class="redactor-autoparser-object" >http:="" www.lailli.fi<="" p><="" a="">;

http:="" www.lailli.fi<="" a="">

http:="" www.lailli.fi<="" a="">" class="redactor-autoparser-object" >http:="" www.lailli.fi<="" a="">" class="redactor-autoparser-object" >http:=""www.lailli.fi<;="" p><="" a="">

http:="" www.lailli.fi<="" a="">

http:="" www.lailli.fi<="" a="">" class="redactor-autoparser-object" >http:=""www.lailli.fi<="" a="">

http:="" www.lailli.fi<="" a="">" class="redactor-autoparser-object" >http:="" www.lailli.fi<="" a="">" class="redactor-autoparser-object" >http:=""www.lailli.fi<;="" p><="" a="">

" class="redactor-autoparser-object">http:="" www.lailli.fi<="" p>...<="" a="">...

http:="" www.lailli.fi<="" a="">

http:="" www.lailli.fi<="" a="">http:=""www.lailli.fi<;="" p>...<="" a="">

http:="" www.lailli.fi<="" a="">

http:="" www.lailli.fi<="" a="">" class="redactor-autoparser-object" >http:="" www.lailli.fi<="" a="">" class="redactor-autoparser-object" >http:=""www.lailli.fi<;="" p><="" a="">" class="redactor-autoparser-object">http:="" www.lailli.fi<="" p>...<="" a="">....

http:="" www.lailli.fi<="" p>...<="" a="">

http:="" www.lailli.fi<="" p>...<="" a="">

" class="redactor-autoparser-object">http:="" www.lailli.fi<="" p>...<="" a="">" class="redactor-autoparser-object">www.lailli.fi

● Oikeudellinen neuvonta chatin, sähköpostin ja puheluiden kautta

● Sopimusten ja muiden asiakirjojen laatiminen

● Digitaalinen sopimusalusta

1.5 Seuraavia ehtoja ei sovelleta, jos Käyttäjän pääsyä Tilille säännellään Laillin ja toisen toimijan välisellä sopimuksella, osana palkkio- ja etuusjärjestelmää tai tarjouksena jäsenyyden seurauksena:

● kohta 6.1

● kohta 6.2

● kohta 6.3


2 Yleistä Tilistä ja Alustasta

2.1 Käyttäjä pääsee Alustalle Laillin verkkosivuston, toisen Laillin tarjoaman verkkosivuston, jonkin Laillin kumppanin verkkosivuston tai muun verkkosivuston kautta, jonka Lailli tarjoaa yhteistyössä yhden tai useamman kumppanin kanssa. Verkkosivustoilla Käyttäjä voi luoda Tilin. Tili luodaan, kun Käyttäjä tilaa Palvelun Alustan kautta tai Käyttäjä kirjautuu sisään Laillin omalle verkkosivustolle. Palvelun Käyttäjien tulee olla vähintään 18-vuotiaita ja oikeustoimikelpoisia.

2.2 Käyttäjä on vastuussa Tilin käytöstä. Tiliä saa käyttää vain Käyttäjä, eikä sitä saa siirtää tai lainata toiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain yksityiseen ja henkilökohtaiseen käyttöön ja voi siksi pyytää vain Käyttäjää välittömästi koskevia neuvoja. Käyttäjän on oltava osapuolena Alustan kautta laadituissa sopimuksissa tai muuten oltava niihin suorassa yhteydessä. Käyttäjä ei myöskään saa kiertää, poistaa, muuttaa tai muuten vaikuttaa teknologiaan ja/tai turvajärjestelmään, jota Lailli käyttää Palvelun suojaamiseen.

2.3 Käyttäjä on vastuussa siitä, että Tiliä käytetään Sopimuksen, muiden Alustan osan voimassa olevien sovellettavien ehtojen ja voimassa olevan sovellettavan lain mukaisesti. Käyttäjä vastaa Palvelua käyttäessään antamiensa tietojen sisällöstä tai muuten Palvelun kautta julkaisemiensa tietojen sisällöstä.

2.4 Tekiessään Sopimuksen Käyttäjä vahvistaa ja hyväksyy Palvelun tekniset tiedot, ehdot ja rajoitukset sekä voimassa olevat määritetyt palvelu- ja tuotekuvaukset.

2.5 Lailli ei ole vastuussa Alustalle linkitetystä sisällöstä.


3 Oikeudellinen neuvonta

3.1 Laillilla on oikeus rajoittaa ja mukauttaa neuvoja kussakin yksittäistapauksessa kulloinkin käytettävissä olevien resurssien ja osaamisen mukaan. Lailli varaa oikeuden rajoittaa tarjottavan oikeudellisen neuvonnan tiettyihin oikeudenaloihin ja niihin liittyviin kysymyksiin.

3.2 Lailli vastaa tapauksien hoitamisesta, eivät yksittäiset juristit. Tarvittaessa useat juristit voivat neuvoa samassa asiassa.

3.3 Oikeudelliset neuvot rajoittuvat Suomen lakiin, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, eivätkä ne sisällä muita kuin Suomen lainkäyttöaluetta koskevia oikeudellisia neuvoja. Jos Lailli tarjoaa yleistä tietoa tietyistä toisen maan lainkäyttövaltaan liittyvistä asioista, sitä pidetään yleisluontoisena ohjauksena.

3.4 Laillin neuvot perustuvat neuvontahetken oikeudelliseen tilanteeseen ja olosuhteisiin, tosiasioihin ja tietoihin, jotka Laillin tiedossa olivat neuvonnan antamishetkellä. Lailli ei ole vastuussa Käyttäjän tai kolmannen osapuolen toimittamien tietojen oikeellisuuden tai täydellisyyden tarkistamisesta. Lailli ei myöskään sitoudu päivittämään neuvoja olosuhteiden tai oikeudellisen tilanteen myöhemmin tapahtuvien muutosten osalta.

3.5 Tapauksissa, joissa Lailli tarjoaa oikeudellista ja yleisluontoista informaatiota yksittäistapauksen ulkopuolella, näitä tietoja on aina pidettävä yleisluonteisena informaationa, jota ei voida rinnastaa henkilökohtaiseen neuvontaan.

3.6 Laillilla on oikeus evätä Käyttäjän neuvonta tai apu tietyssä asiassa tai suhteessa tiettyyn osapuoleen, jos Lailli voi olettaa, että eturistiriita on olemassa tai saattaa syntyä tai jos käsillä on jokin muu seikka, joka estää Laillia turvaamasta Käyttäjän edut Palvelun käytön puitteissa.


4 Vastuu neuvonnasta

4.1 Lailli ei ole vastuussa Käyttäjän tai kolmannen osapuolen Laillille toimittamien tietojen täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eikä välillisistä tai suorista vahingoista, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä tai kolmas osapuoli on antanut harhaanjohtavia tai virheellisiä tietoja tai jättänyt toimittamatta tiettyjä tietoja. Lailli ei myöskään ole vastuussa siitä, jos Käyttäjä ei pyydä neuvoa tietyssä asiaan liittyvässä asiassa tai laadi tiettyjä asiakirjoja, joita olisi pitänyt pyytää tai laatia, kun otetaan huomioon Käyttäjän olosuhteet, tausta tai tilanne yleensä neuvontahetkellä.

4.2 Lailli ei ole vastuussa välillisistä tai suorista vahingoista, jotka johtuvat Laillista riippumattomista olosuhteista, joita ei voitu kohtuudella ennakoida neuvonnan ajankohtana tai joiden seurauksia ei olisi voitu kohtuudella välttää.

4.3 Lailli ei ole vastuussa käyttäjälle välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka johtuvat siitä, että tämä käyttää Laillin työtuloksia tai neuvoja eri yhteydessä tai eri tarkoituksessa kuin mihin ne on annettu.

4.4 Lailli ei ole vastuussa laadittujen asiakirjojen muodollisesta pätevyydestä, jos asiakirjoihin sovelletaan muotovaatimuksia, joiden täyttyminen ei ole Laillin vaikutuspiirissä.

4.5 Veroneuvonnan osalta Lailli ei ole vastuussa Käyttäjälle menetyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että Käyttäjälle on työn tulosten tai neuvojen seurauksena määrätty tai tälle ollaan vaarassa määrätä veroa,veronlisäystä tai vastaavia maksuja.

4.6 Lailli ei ole vastuussa sellaisten asioiden tai riitojen lopputuloksista, joissa Lailli on neuvonut.

4.7 Lailli ei sitoudu suorittamaan täydellistä tai tyhjentävää selvitystä Käyttäjän oikeudellisesta tilanteesta ennen neuvojen antamista. Jokaisessa yksittäistapauksessa annettava oikeudellinen neuvonta on rajoitettua ja perustuu olosuhteisiin ja Käyttäjän antamiin tietoihin ja sisältää lähtökohtana vain ne asiat, joihin Käyttäjän kysymys tai pyyntö liittyy.

4.8 Laillin Digitaalisella sopimusalustalla annetut neuvot ja ohjeet sekä Digitaalisen sopimusalustan kautta luodut tuotteet perustuvat käyttäjän itsensä määrittelemiin tietoihin. Käyttäjä on itse vastuussa ilmoitettujen seikkojen oikeellisuudesta. Lailli ei ole vastuussa vahingosta, virheestä, puutteesta tai epätäydellisyydestä, joka johtuu siitä, että Käyttäjä on antanut virheellisiä tietoja tai informaatiota tai ei pysty käyttämään Digitaalista sopimusalustaa tarkoitetulla tavalla. Jokainen Käyttäjä vakuuttaa olevansa tietoinen siitä, että annetut neuvot ja luotu tuote perustuvat Käyttäjän valintoihin, vastauksiin ja Käyttäjän antamiin tietoihin.

4.9 Digitaalisen sopimusalustaan sisältyvät neuvot eivät ole luonteeltaan täydellisiä tai tyhjentäviä. Digitaalinen sopimusalusta ei voi koskaan korvata juristin oikeudellista neuvontaa yksittäistapauksessa.

4.10 Lailli tarjoaa tukea, jonka avulla voidaan saada apua Digitaalisen sopimusalustan tai muun Palvelun osan käyttöön tarkoitetulla tavalla. Tuen kautta annettavaa apua ei tule käyttää oikeudellisena neuvona. Käyttäjä kantaa vastuun tuen kautta saamiensa tietojen perusteella tekemiensä valintojen ja toimien seurauksista, eikä Laillilla ole tästä vastuuta.

4.11 Lailli ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Käyttäjä ei pysty käyttämään Palvelua tarkoitetulla tavalla palvelun keskeytysten tai muiden tietokone- tai viestintäjärjestelmien häiriöiden vuoksi. Lailli ei myöskään vastaa mahdollisista vahingoista, joita Käyttäjä voi kärsiä johtuen virheistä tai puutteista Käyttäjän tiedoissa ja/tai viestintälaitteissa, ohjelmistossa tai tilauksessa.


5 Laillin vastuu

5.1 Sopimus koskee Laillia oikeushenkilönä eikä Lailliin liittyviä muita oikeus- tai luonnollisia henkilöitä. Kukaan muu kuin Lailli ei siten ole vastuussa Laillin tarjoamista palveluista.

5.2 Lailli vastaa vain välittömistä vahingoista, jotka Lailli on aiheuttanut Palvelun tarjoamiseen liittyvän virheen tai huolimattomuuden vuoksi. Vastuu on rajoitettu 200 000 (kaksisataatuhatta) euroon.

5.3 Lailli on vastuussa vain Käyttäjälle aiheutuneista välittömistä ja todellisista vahingoista. Laillin vastattavaksi katsottavastä määrästä vähennetään se määrä, johon Käyttäjä on oikeutettu ja joka seuraa Käyttäjän vakuutuksesta tai sopimuksista, jotka kattavat Käyttäjän.


6 Osto, maksaminen ja irtisanominen

6.1 Palvelun osto tai tilaus tehdään Alustan kautta. Osto katsotaan suoritetuksi, kun Käyttäjä on hyväksynyt Sopimuksen ja Laillin tietosuojakäytännön ja maksu on suoritettu. Tilaus katsotaan tehdyksi, kun Käyttäjä on hyväksynyt Sopimuksen ja Laillin tietosuojakäytännön ja tehnyt tilauksen.

6.2 Kaikki Alustalla olevat hintatiedot on ilmoitettu euroina, sisältäen Suomessa voimassa olevan arvonlisäveron.

6.3 Maksaminen tapahtuu Käyttäjän oston yhteydessä valitsemalla maksutavalla. Maksutavan tarjoaa maksupalveluntarjoaja Paytrail by Nets.

Paytrail on sinulle turvallinen maksutapa. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail on osa Nets-perhettä. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

www.paytrail.com

6.4 Palvelun voimassaoloaika on kuusi (6) kuukautta. Tämä tarkoittaa, että Käyttäjällä on oikeus käyttää kyseistä palvelua kuuden kuukauden ajan Palvelun osto- tai tilauspäivästä riippumatta siitä, onko Käyttäjä käyttänyt Palvelua voimassaoloaikana tai missä määrin Palvelua on käytetty.

6.5 Tili lopetetaan, kun voimassa olevaa sopimusta, joka säätelee Käyttäjän pääsyä tilille, ei enää ole.

6.6 Laillilla on aina oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Käyttäjä rikkoo tai on todennäköinen syy olettaa Käyttäjän rikkovan sopimusta ja jos Käyttäjä ei ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin 30 päivän kuluessa kirjallisesta ilmoituksesta.


7. Peruuttamisoikeus

7.1 Ostamalla Lailli Digitaalinen sopimusalusta-palvelu luodaan tuote, joka on räätälöity Käyttäjän tarpeiden mukaan, perustuen niihin tietoihin mitä Käyttäjä on antanut ja valintoihin joita Käyttäjä on tehnyt. Tuote on henkilökohtainen ja luotu Käyttäjän ainutlaatuisten tarpeiden mukaiseksi. Koska tuote on kuluttajan vaatimusten mukaisesti valmistettu tai muunneltu tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi tehty, Käyttäjällä ei ole kuluttajansuojalain tarkoittamaa peruuttamisoikeutta sopimuksen tekemisen tai ostotapahtuman jälkeen.

7.2. Muiden palvelujen kuin kohdassa 7.1. tarkoitettujen palvelujen osalta Käyttäjällä on oikeus hyödyntää etämyynnin peruuttamisoikeuttaan 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen solmimisesta. Hyödyntääkseen peruuttamisoikeuttaan tulee Käyttäjän ottaa yhteyttää Lailliin peruuttamisajan sisällä ja ilmoittaa, että haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan. Käyttäjä voi tehdä tämän lähettämällä sähköpostia Laillille: [email protected] tai lähettää peruuttamisilmoituksen postitse osoitteeseen Lawly AB, Vegagatan 14, 113 29, Tukholma.

7.3. Jos käyttäjä käyttää peruuttamisoikeuttaan sen jälkeen kun Lailli on aloittanut palvelun täyttämisen, pidättää Lailli oikeuden vaatia korvausta Käyttäjältä siltä osin, joka vastaa suhteellista osuutta koko sopimuksen hinnasta, niiden olosuhteiden perusteella, jolloin Laillille ilmoitettiin edellä mainitulla tavalla, että Käyttäjä haluaa vedota peruuttamisoikeuteensa.


8 Immateriaalioikeudet

8.1 Käyttäjä ei saa käyttää aineistoa, johon Käyttäjä pääsee Palvelun kautta, tavalla joka rikkoo tekijänoikeuslainsäädäntöä, muuta soveltuvaa lainsäädäntöä tai Sopimusta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Käyttäjä ei saa levittää tai kopioida materiaalia, saattaa sitä yleisön saataville tai käyttää materiaalia kaupallisiin tarkoituksiin.

8.2 Omistusoikeus, tekijänoikeudet ja kaikki muut oikeudet Lailli- ja Lawly-tavaramerkkeihin, Alustaan ja Palveluun kuuluvat Laillille. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Laillin immateriaalioikeuksien luvaton käyttö voi olla Sopimuksen rikkomisen lisäksi rikos. Luvattoman käytön tapauksissa Lailli pidättää oikeuden ryhtyä oikeustoimiin.

8.3 Immateriaalioikeudet Laillin Alustalla luomaan materiaaliin kuuluvat Laillille. Käyttäjällä on oikeus käyttää materiaalia niihin tarkoituksiin, joita varten se on tuotettu. Laillin työn tuloksena syntyneitä asiakirjoja tai muuta materiaalia ei saa jakaa julkisesti, ellei toisin ole sovittu. Kaikenlainen Laillin materiaalin kopioiminen, muokkaaminen, siirtäminen ja/tai muu käyttö, joka ei ole nimenomaisesti sallittua Sopimuksen tai muiden Laillin ohjeiden mukaisesti, on kielletty.


9 Tilin poistaminen

9.1 Sopimuksen päättyessä tili poistetaan. Tilin lopettamisen jälkeen Laillilla ei ole vastuuta tai mahdollisuutta tallentaa, jäljentää tai muuten antaa tietoja aiemmin olemassa olleesta sisällöstä.

9.2 Lailli pidättää oikeuden anonymisoida ja tallentaa tiedot omiin tarkoituksiinsa sekä täyttääkseen lain mukaiset velvoitteensa.


10 Luvaton käyttö

10.1 Lailli suhtautuu vakavasti Alustan ja Palvelun käyttöön, joka on ristiriidassa Sopimuksen tai kulloinkin voimassa olevan lain kanssa.

10.2 Lailli varaa oikeuden poistaa tietoja Alustalta, sulkea Käyttäjän tilin tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin, jos Käyttäjä rikkoo sopimusta, voimassa olevaa lakia tai jos se katsotaan muuten tarpeelliseksi Laillin etujen suojelemiseksi.

10.3 Mikäli Käyttäjä rikkoo Sopimusta tai sovellettavaa lakia, Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Laillille kaikki Käyttäjän aiheuttamat vahingot.

10.4 Mikäli Lailli saa tiedon tai saattaa aiheellisesti olettaa, että Käyttäjä käyttää Palvelua tai Alustaa edistääkseen tai muuten osallistuakseen rikolliseen toimintaan, Laillilla on oikeus milloin tahansa, ilman vastuuta seurauksista ja ilman velvollisuutta palauttaa maksettuja maksuja tai korvausta, kieltää Käyttäjältä Palvelun tai Alustan käyttö, poistaa tietoja alustalta, jäädyttää Käyttäjän tili ja ryhtyä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin.

10.5 Lailli pidättää oikeuden milloin tahansa, ilman vastuuta seurauksista ja ilman velvollisuutta palauttaa maksettu korvaus, kieltää palvelun käytön, jonka voidaan olettaa tarkoittavan, että Lailli osallistuu virheellisten oikeudellisten asiakirjojen laatimiseen, siten että jotakuta johdetaan harhaan tai muutoin aiheettomasti saatetaan tekemään oikeustoimia tai joka voi johtaa jonkun toisen oikeuksien luvattomaan loukkaamiseen. Sama pätee, jos Lailli saa tietoonsa tai voi aiheellisesti olettaa, että Käyttäjä aikoo käyttää Palvelua asiakirjojen laatimiseksi valeoikeustoimiin, joiden sisältö on väärä, tai sellanen, että voidaan olettaa, että niitä käytetään sopimattomiin tarkoituksiin.


11 Salassapito

11.1 Lailli sitoutuu suojaamaan Käyttäjän saamia tietoja asianmukaisella tavalla. Laillilla on salassapitovelvollisuus kaikista tiedoista, jotka Käyttäjä antaa Laillille Palvelun puitteissa tai jotka Lailli on saanut tietoonsa sen yhteydessä.

11.2 Poikkeukset salassapitovelvollisuudesta ovat voimassa tämän Sopimuksen kohdan 12.2 mukaisesti sekä mikäli Käyttäjä on antanut siihen suostumuksen tai jos käsillä on lakisääteisestä velvollisuudesta johtuva tiedonantovelvollisuus. Poikkeuksia sovelletaan myös siltä osin kuin tietojen antaminen on tarpeen, jotta Lailli voi puolustautua Käyttäjän vaatimuksia vastaan tai esittää perustellun korvausvaatimuksen kyseisestä toimeksiannosta.


12 Henkilötietojen käsittely

12.1 Lakisääteisten velvoitteiden vuoksi Laillin tulee tarkistaa ja varmistaa Käyttäjän henkilöllisyys ja joissain tapauksissa myös toteuttaa toimenpiteitä riittävän asiakastuntemuksen saavuttamiseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) ja muiden soveltuvien lakien mukaisesti.

12.2 Lailli jakaa tietoja yhden tai useamman yhteistyökumppanin kanssa siinä tapauksessa, että Käyttäjä Palvelua käyttämällä on testamentannut koko omaisuutensa tai osan siitä asianomaiselle yhteistyökumppanille tai asianomaisille yhteistyökumppaneille. Tiedot, jotka Lailli jakaa näissä tapauksissa, ovat tietoja kumppanille testamentatun testamenttilahjan tyypistä ja lahjan arvosta, jos tällaisia tietoja on saatavilla, sekä tiettyjä henkilötietoja. Lailli ei muutoin jaa tietoja siitä, mitä testamentti sisältää, mitä tilauksia on muuten tehty, tai muita tietoja Käyttäjän omaisuudesta. Näiden tietojen jakaminen tapahtuu siten, että asianomainen yhteistyökumppani voi hallinnoida ja suunnitella tulevaa markkinointia Käyttäjälle.

12.3 Tietoja Laillin henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojakäytännöstämme.


13 Palvelun muutokset

13.1 Lailli pidättää oikeuden muuttaa ja kehittää Alustan ja Palvelun sisältöä, laajuutta ja toimintaa, mikä voi tarkoittaa, että tämä vaikuttaa Sopimukseen. Muutokset, joita Lailli pitää Käyttäjälle erittäin merkityksellisinä, ilmoitetaan Alustan ja/tai sähköpostin kautta.


14 Ylivoimainen este

14.1 Lailli ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut lakosta, tulipalosta, viranomaismääräyksestä, työtaistelusta, onnettomuudesta, alihankkijan virheestä tai viivästymisestä, julkisten viestintäjärjestelmien katkoista tai muista Laillista riippumattomista olosuhteista, joita Laillin ei kohtuudella voida odottaa ennakoivan ja joiden seurauksia ei kohtuudella voinut olla välttää tai estää.


15 Tiedoksiannot

15.1 Käyttäjän tulee käyttäjätilin luomisen yhteydessä ilmoittaa sähköpostiosoite, johon Käyttäjä haluaa Laillin lähettävän vahvistuksia, muistutuksia ja muita viestejä.

15.2 Laillin Käyttäjälle lähettämien viestien katsotaan saapuneen vastaanottajalle;

a) jos se on lähetetty sähköpostitse tai postitse, kun viesti lähetetään,

b) jos se lähetetään kirjattuna kirjeenä, kaksi työpäivää postin kuljetettavaksi jättämisestä, tai

c) jos toimitetaan kuriirin välityksellä, toimituksen yhteydessä.


16 Saatavuus

16.1 Alusta on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Lailli pidättää oikeuden sulkea Alustan tai Alustan osan päivitysten tai huollon ajaksi rajoitetuksi ajaksi.

16.2 Neuvoja chatin ja puheluiden kautta on saatavilla sellaisina määritettyinä aikoina, jotka ovat nähtävillä osoitteessa www.lawly.app tai Alustalla.


17 Menettely reklamaatioiden, valitusten ja vaatimusten tekemiseksi Laillia vastaan

17.1 Lailli pyrkii aina tarjoamaan korkealaatuisia lakipalveluja, ja Käyttäjien näkemykset ja valitukset otetaan erittäin vakavasti. Jos tyytymättömyyttä ilmenee, Lailli tekee kaikkensa korjatakseen tilanteen. Käyttäjä voi aina ottaa yhteyttä Lailliin osoitteessa [email protected].

17.2 Jos Käyttäjä katsoo, että Palvelu on virheellinen, Käyttäjän tulee vedota virheeseen ottamalla yhteyttä Laillin asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen [email protected] kahden (2) kuukauden kuluessa siitä kun Käyttäjä havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Reklamaatio voidaan lähettää myös postitse osoitteeseen Lawly AB, Vegagatan 14, 113 29 Tukholma.

Reklamaatiota tehdessään Käyttäjän tulee antaa yksityiskohtainen kuvaus virheestä. Käyttäjän tulee edelleen vahvistaa palvelun osto lähettämällä tilausvahvistus tai vastaavat asiakirjat.

17.3 Vaatimukset, jotka liittyvät Laillin antamiin neuvoihin, on aina ensisijaisesti esitettävä suoraan Laillille. Vaatimus on esitettävä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Käyttäjä on saanut tiedon vaatimuksen perusteena olevista olosuhteista tai hänen olisi pitänyt havaita ne. Reklamaatiota ei saa tehdä myöhemmin kuin kuusi kuukautta siitä päivästä, jona vaatimuksen perusteena olevat olosuhteet tulivat Käyttäjän tietoon tai sen jälkeen, kun Käyttäjän olisi pitänyt tulla tietoiseksi tällaisista olosuhteista. Käyttäjä ei saa vaatia hyvitystä reklaamatioajan umpeuduttua muuta kuin pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön sallimissa puitteissa.


18 Siirto

18.1 Laillilla on oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai osittain ja/tai siirtää Sopimuksen mukaiset velvoitteensa kokonaan tai osittain.

18.2 Käyttäjä ei saa kokonaan tai osittain siirtää Sopimusta tai Käyttäjän Sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle.


19 Riidanratkaisu ja sovellettava laki

19.1 Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi kuitenkin saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (http:="" www.kuluttajaneuvonta.f...<="" a="">">http:="" www.kuluttajaneuvonta.f...<="" a="">" class="redactor-autoparser-object">"="" class="redactor-autoparser-object">www.kuluttajaneuvonta.fi" class="redactor-autoparser-object">http://www.kuluttajaneuvonta.f...;;), koska kuluttajariitalautakunta voi jättää käsittelemättä tapaukset, joista kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.

Voit ottaa yhteyttä ja saattaa asian vireille myös eurooppalaisen verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR, Euroopan komission ylläpitämä sivusto) kautta: https:="" ec.europa.eu="" consumers...<="" a="">">https:="" ec.europa.eu="" consumers...<="" a="">.

" class="redactor-autoparser-object">https://ec.europa.eu/consumers...;

19.2 Tästä sopimussuhteesta johtuvat riidat voidaan myös ratkaista toimivaltaisessa käräjäoikeudessa Suomessa. Tällä ehdolla ei tarkoiteta rajoittaa kuluttajan oikeutta nostaa kanne ja olla vastaajana oman asuinpaikkansa alioikeudessa. Sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.


20 Sopimuksen muutokset

20.1 Laillilla on oikeus tehdä muutoksia Sopimukseen. Muutokset voivat johtua erityisesti seuraavista seikoista: lakiin perustuvat vaatimukset, viranomaismääräykset, muutokset lainsäädännössä, päivitykset tuotteissamme (kuten tekniset päivitykset tai tuotevalikoiman muutokset) tai muutokset yhteystiedoissa tai vastaavat seikat. Sopimuksen uudet versiot julkaistaan osoitteessa www.lawly.app. Sopimuksen uusi versio on voimassa uudessa versiossa määritellystä hetkestä lukien.


21 Yhteystiedot

Jos sinulla on jotain kysymyksiä Laillista tai Sopimuksesta, ota ystävällisesti yhteyttä meihin.

Sähköpostiosoite: [email protected]

Puhelin: +46 (0)8 721 75 55

Yrityksen nimi: Lawly AB

Y-tunnus (Ruotsi): 559176-7404

Osoite: Vegagatan 14, 113 29 Stockholm, Sweden

Viimeksi päivitetty: 2023.03.29