Tietosuojakäytäntö

Lailli tarjoaa oikeudellisia palveluja yksityishenkilöille verkossa. Meille on tärkeää, että sinä käyttäjänä tunnet olosi turvalliseksi, kun käsittelemme henkilötietojasi.

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on kuvata, miten, miksi ja kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi ("Rekisteröity") alustamme ("Alusta") puitteissa oikeudellista neuvontaa ja asiakirjojen laadintaa ("Palvelu") varten, sekä miten muuten käsittelemme henkilötietojasi, kun olet meihin jollakin tavalla yhteydessä. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on myös kertoa sinulle oikeuksistasi, jotka liittyvät sinua koskevien henkilötietojen käsittelyyn.


Käsitteiden kuvaus

Henkilötiedot ovat kaikenlaisia tietoja, jotka voidaan yhdistää tunnistettavissa olevaan elävään henkilöön.

Henkilötietojen käsittely on kaikkea, mitä henkilötiedoilla voidaan tehdä, esimerkiksi tallentamista, muokkaamista, lukemista, jakamista ja siirtämistä.

Rekisterinpitäjä on yritys/organisaatio, joka päättää, mihin tarkoituksiin ja millä tavalla henkilötietoja käsitellään ja vastaa siten myös siitä, että henkilötietoja käsitellään soveltuvan lainsäädännön ja tietosuojamääräysten mukaisesti.

Rekisteröity tarkoittaa luonnollista elävää henkilöä, jonka henkilötietoja Lailli käsittelee.

Henkilötietojen käsittelijä on yritys/organisaatio, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja sen alaisuudessa ja voi siksi käsitellä henkilötietoja vain rekisterinpitäjän ohjeiden ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.


Laillin vastuu henkilötiedoista

Yksityishenkilöt voivat käyttää Palvelua Laillin verkkosivuston, toisen Laillin tarjoaman verkkosivuston, jonkin Laillin kumppanin verkkosivuston tai muun verkkosivuston kautta, jonka Lailli tarjoaa yhteistyössä yhden tai useamman kumppanin kanssa.

Lailli on Palvelun kautta kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä siitä hetkestä lähtien, kun Rekisteröity aloittaa Palvelun käytön ja vahvistaa siten lukeneensa Laillin yleiset ehdot ja tämän tietosuojaselosteen.

Lailli on myös henkilötietojen rekisterinpitäjä sellaisille henkilötiedoille, joita kerätään yksityishenkilön ottaessa yhteyttä Lailliyn verkkosivuston, sähköpostin, puhelimen tai muun viestintävälineen avulla.

Lailli voi jakaa henkilötietoja yhteistyökumppaneiden kanssa, joiden kanssa Lailli on solminut kumppanuussopimuksia. Tapauksissa, joissa Lailli jakaa henkilötietoja kumppaneiden kanssa, jokainen kumppani on yksin vastuussa henkilötiedoista, joita tämä käsittelee Laillilta siirron jälkeen.


Henkilötietojen käsittely Laillin toimesta

Mitä tietoja Lailli kerää?

Lailli kerää henkilötietoja, jotka päätät jakaa kanssamme Palvelun käytön yhteydessä, kun otat meihin yhteyttä verkkosivuillamme, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisten kanavien kautta tai muilla tavoilla.


Henkilötietojen kerääminen kolmansilta osapuolilta

Lailli voi myös kerätä muita henkilötietoja kolmansilta osapuolilta. Tällainen kerääminen tapahtuu julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viittaa seuraaviin henkilötietoluokkiin:

Tunnistustiedot

Väestörekisteritiedot

Henkilötunnus

Miksi Lailli käsittelee henkilötietoja?

Käsittelyn tarkoitus

Lailli käsittelee henkilötietojasi palvelun tarjoamiseksi, markkinoimiseksi, kysymyksiin vastaamiseksi ja muutoin viestiäkseen kanssasi, kun otat meihin yhteyttä.

Lailli voi käsitellä henkilötietojasi myös kirjoittaessasi arvostelun Laillin palvelusta.

Lailli voi myös käsitellä henkilötietojasi, kun se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai omien oikeudellisten etujemme turvaamiseksi - esimerkiksi jos meillä olisi riita-asia kanssasi.

Tapauksissa, joissa käytät Palvelua testamentataksesi lahjan yhdelle tai useammalle Laillin yhteistyökumppanille, sähköpostiosoitteesi, henkilötunnuksesi ja nimesi jaetaan kyseisen organisaation tai kyseisten organisaatioiden kanssa. Jakamisen perustana on se, että organisaation on tärkeää saada tietää, että olet laatinut tai aiot laatia testamentin sen hyväksi, jotta organisaatio voi mukauttaa henkilötietojesi käsittelyä ja hallinnoida esimerkiksi viestintää ja hallintoa.


Käsittelyperusteet

Jotta henkilötietojasi voidaan käsitellä, käsittelylle tulee olla laillinen käsittelyperuste. Lailli käyttää seuraavia laillisia perusteita henkilötietojesi käsittelyyn:

● Kun henkilötietojen käsittely on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai hallinnoimiseksi.

● Kun Laillin on käsiteltävä henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen vuoksi, esimerkiksi kun meidän on käsiteltävä henkilötietojasi kirjanpitotarkoituksiin.

● Tapauksissa, joissa Laillilla tai kolmannella osapuolella on oikeutettu etu henkilötietojesi käsittelyyn, ja etujen tasapainotestin jälkeen katsomme, että meidän tai kolmannen osapuolen intressi henkilötietojesi käsittelyyn on tärkeämpi kuin oikeutesi olla saattamatta henkilötietojasi käsiteltäväksi. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun markkinoimme palveluitamme tai kun henkilötietojasi jaetaan jollekin kumppanillemme tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Alla olevasta taulukosta löydät lisätietoa siitä, mitä käsittelyperusteita käytämme kuhunkin tilanteeseen.


Rekisteröidyn henkilötietojen käsittely

Käyttötarkoitus

Käsittelyperuste

Rekisteröijän henkilöllisyyden varmistaminen kirjautumalla sähköpostiosoitteella tai digitaalisen allekirjoituspalvelun kautta

Sopimuksen täyttäminen

Oikeellisten ja päivitettyjen henkilötietojen käsitteleminen

Sopimuksen täyttäminen

Oikeudellisen neuvonnan tarjoaminen Palvelun puitteissa

Sopimuksen täyttäminen

Sopimusten valmisteleminen ja laatiminen Palvelun puitteissa

Sopimuksen täyttäminen

Sopimussuhteen hallinnointi, esimerkiksi täyttääksemme Yleisten ehtojen mukaiset velvoitteemme ja tarjotaksemme Rekisteröidyn pyytämiä palveluita ja tietoja

Sopimuksen täyttäminen

Palvelun käyttöön liittyvien tukipalvelujen tarjoaminen

Sopimuksen täyttäminen

Laillin tuotteiden ja/tai palveluiden markkinoiminen sekä käyttäjäkokemuksen parantaminen

Oikeutettu etu

Toisten osapuolten Palveluun liittyvien tuotteiden ja palvelujen mainostaminen

Oikeutettu etu

Palvelun laadun arviointi, kehittäminen ja parantaminen

Oikeutettu etu

Sisäinen vianetsintä, tietojen analysointi, testit ja tilastolliset käyttötarkoitukset

Oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittely markkinointia ja Laillia koskevan tietojen levittämistä varten

Oikeutettu etu

Henkilötietojen jakaminen Laillin yhteistyökumppanien kanssa

Sopimuksen täyttäminen

Palvelua käytettäessä syntyneiden asiakirjojen ja työtulosten tallentaminen

Oikeutettu etu

Tiedustelujen tai verkkosivuston, sosiaalisen median, sähköpostin, puhelimen tai muulla tavalla tulleiden yhteydenottojen käsitteleminen

Oikeutettu etu

Henkilötietojen tallentaminen kirjanpitotarkoitusta varten

Lakisääteinen velvoiteJollekin muulle kuin Rekisteröidylle kuuluvien henkilötietojen käsittely

Joissakin tapauksissa Laillin tarjoamat palvelut ja toiminnot edellyttävät, että Rekisteröity luovuttaa henkilötietoja, jotka kuuluvat jollekin muulle kuin hänelle itselleen. Näin voi tapahtua mm. olla silloin, kun Palvelun kautta laaditaan sopimus, testamentti tai muu asiakirja, jossa toinen henkilö mainitaan tai on sopimuksen osapuoli, tai kun Rekisterinpitäjä antaa oikeudellisen neuvonnan puitteissa tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti liittää toiseen henkilöön. Lailli pyytää vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeen Rekisteröidyn kanssa Laillin Yleisten ehtojen mukaan tehdyn sopimuksen täyttämiseksi.

Rekisteröidyn sopimuskumppanien ja muiden eri syistä, sopimuksissa, testamenteissa tai neuvonnan yhteydessä mainittujen henkilöiden osalta Laillin toimesta tapahtuva henkilötietojen käsittely perustuu etujen tasapainottamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että arvioimme, että henkilötietojen käsittely on tarpeellista Rekisteröityjä ja siten myös oikeutettuja etujamme koskevien tarkoitusten vuoksi ja että nämä painavat enemmän kuin mainitun henkilön mahdolliset vastakkaiset edut tai perusvapaudet ja -oikeudet.


Kuinka kauan Lailli säilyttää henkilötietojasi?

Lailli käsittelee henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty tai muuten käsitelty.

Henkilötietojasi käsitellään sinä aikana, kun sinun ja Laillin välillä on sopimussuhde, ja sinä aikana, kun sinulla on aktiivinen tili missä tahansa Laillin alustassa tai sen osassa. Jos sopimussuhde sinun ja Laillin välillä päättyy, ne henkilötietosi, joilla ei ole enää merkitystä, poistetaan tai anonymisoidaan. Asiaankuuluvia henkilötietoja ja tietoja palvelun käytöstä voidaan kuitenkin käsitellä 10 vuoden ajan myös sopimussuhteen päätyttyä. Käsittely tapahtuu Palvelun luonteen ja muun muassa sen riskin perusteella, että tulevaisuudessa saattaa syntyä epäselvyyksiä tai erimielisyyksiä liittyen Palvelun käyttöön. Vanhentumisaikoja koskevat soveltuvat säännökset otetaan tältä osin huomioon.

Jos asiakassuhdetta ei ole syntynyt, koska Palvelun käyttö on keskeytynyt ennen oston tai tilauksen suorittamista, tai jos henkilötietosi ovat tulleet Laillille muulla tavalla kuin Palvelun käytön kautta alustan puitteissa, ja Lailli käsittelee henkilötietoja vain markkinointitarkoituksiin tai vastaaviin, henkilötietosi poistetaan, jos vastustat tällaista käsittelyä. Näissä tapauksissa henkilötietoja käsitellään kuitenkin enintään kaksi vuotta.

Joissakin tapauksissa Lailli saattaa joutua säilyttämään henkilötietoja muina kuin edellä mainittuina määräaikoina, esimerkiksi noudattaakseen kirjanpitoa koskevaa lainsäädäntöä.


Miten Lailli jakaa henkilötietojasi

Joissakin tapauksissa saatamme joutua jakamaan henkilötietosi kolmansille osapuolille Palvelun tarjoamiseksi, parantamiseksi tai muuten hallinnoimiseksi. Näissä tapauksissa varmistamme aina, että vastaanottaja noudattaa tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Tapauksissa, joissa vastaanottaja käsittelee henkilötietoja Laillin ohjeiden mukaisesti, vastaanottaja on Laillin puolesta toimiva henkilötietojen käsittelijä. Näissä tapauksissa Lailli ja kolmannet osapuolet ovat tehneet henkilötietojen käsittelystä sopimuksen.

Lailli voi myös tässä tietosuojaselosteessa todetun mukaisesti jakaa henkilötietosi sellaisen vastaanottajan kanssa, joka vastaanottaa henkilötiedot itsenäisen henkilötietovastuun alaisina.

Henkilötietoja voidaan siirtää:

● avustus- tai hyväntekeväisyysjärjestöille, jotka ovat Laillin kumppaneita ja joiden hyväksi Rekisteröity Palvelua käyttämällä laatii tai aikoo laatia testamentin. Jokainen kumppani käsittelee siirron jälkeen siirrettyjä henkilötietoja omalla henkilötietovastuullaan oman tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Henkilötiedot jaetaan sen jälkeen, kun Rekisteröity on aloittanut Palvelun käytön ja vahvistanut lukeneensa Laillin Yleiset ehdot ja tämän tietosuojakäytännön.

● alihankkijoille henkilötietojen käsittelijöiden roolissa (IT-palveluntarjoajat, sähköposti- ja tiedonhakuyritykset, analyysipalveluyritykset ja muut Laillin palvelujen tarjoamiseen liittyvät yritykset).

● viranomaisille lain tai viranomaisen päätösten mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

● alihankkijalle, joka tarjoaa Laillille teknisiä ratkaisuja arvostelujen keräämiseen ja julkaisemiseen.

Sinun oikeutesi

Tietojen korjaus ja pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista tai antamiesi henkilötietojen muuttamista.

Sinulla on myös oikeus nähdä, mitä henkilötietoja olemme sinusta rekisteröineet. Voit tehdä tämän pyytämällä niin sanotun rekisteriotteen.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos käsittelemme henkilötietojasi laillisen suostumuksen perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi myöhempään käsittelyyn.

Käsittelyn vastustaminen

Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä, jota teemme etujen tasapainon perusteella.

Voit kieltäytyä mainosten ja viestien vastaanottamisesta milloin tahansa. Voit peruuttaa tilauksen napsauttamalla nykyisessä viestissä olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä meihin (katso yhteystiedot alla).

Tietojen poistaminen

Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole, jos esimerkiksi olemme lain mukaan velvollisia säilyttämään tiedot.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla voi myös olla oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos pyydät tietojesi käsittelyn rajoittamista, se voi kuitenkin tarkoittaa, että emme voi täyttää mahdollisia velvoitteitamme sinua kohtaan käsittelyn rajoittamisen aikana.

Tietojen siirrettävyys

Mikäli haluat siirtää tietosi meiltä, sinulla on myös oikeus saada kopio sinua koskevista henkilötiedoista jäsennellyssä, koneellisesti luettavassa muodossa (oikeus tietojen siirrettävyyteen). Tämä oikeus koskee vain tietoja, jotka olet itse jakanut meille.

Valitus

Jos uskot, että käsittelemme henkilötietojasi tavalla, joka ei ole tämän tietosuojakäytännön tai sovellettavan lain mukainen, sinulla on aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Jos olet Suomessa, ota yhteyttä Suomen tietosuojaviranomaiseen. Pyydämme kuitenkin ottamaan meihin ensin yhteyttä mahdollisten valitusten esittämiseksi.


Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolisiin kolmansiin maihin

Lailli käsittelee henkilötietojasi yleensä EU/ETA-alueella. Juristien tapaamisvarausten hoitamiseen Lailli käyttää kuitenkin Calendly ja HubSpot -palveluja, jotka voivat käsitellä henkilötietoja kolmansissa maissa Googlen ja Amazon Web Services -palvelun kautta. Sisäiseen viestintään Lailli käyttää Slack-palvelua, joka voi käsitellä henkilötietoja myös kolmansissa maissa.

Kaikki kolmansissa maissa tapahtuva käsittely on turvattu noudattamalla Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita Calendlyn, HubSpotin ja Slackin kanssa tehdyissä henkilötietojen käsittelysopimuksissa.

Tilanteissa, joissa henkilötietojasi käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolella, sinulla on aina oikeus ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja toimenpiteistä, joita olemme toteuttaneet henkilötietojesi asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.


Turvallisuus

Laillin palvelu on itse kehitetty tekninen alusta, joka on Laillin omistama ja hallitsema ja jota kehitetään jatkuvasti ja jonka laatu varmistetaan. Lailli suorittaa jatkuvia tarkastuksia ja soveltaa käytettävissä olevia asianmukaisia turvatoimenpiteitä.


Evästeet

Lailli käyttää evästeitä ja vastaavia seurantatekniikoita mm. analysoidakseen Palvelun käyttöä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan käyttökokemuksen. Lisätietoja evästeiden käytöstä löydät alla olevasta Evästekäytännöstämme.


Yhteystiedot

Kysymykset siitä, miten Lailli käsittelee henkilötietoja voit osoittaa meille alla olevien yhteystietojen kautta:

Yrityksen nimi: Lawly AB
Y-tunnus (Ruotsi): 559176-7404
Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero + 46 (0) 8 721 75 55
Osoite: Vegagatan 14
113 29 Stockholm, Sweden

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Lailli pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön. Löydät aina uusimman version verkkosivuiltamme. Jos päivitykset tai muutokset ovat olennaisen merkityksellisiä henkilötietojen käsittelyn kannalta, niistä ilmoitetaan sinulle erikseen.

Evästekäytäntö

Lailli käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita (jota kutsutaan yhteisesti "evästeiksi") parantaakseen käyttökokemustasi. Tämä evästekäytäntö ("Käytäntö") kuvaa, kuinka käytämme evästeitä palveluissamme, esim. verkkosivuillamme ja digitaalisella sopimusalustalla. Tässä Käytännössä kuvataan, mitä nämä tekniikat ovat, miksi niitä käytetään ja sinun mahdollisuutesi valita, miten niitä käytetään.

Lisätietoja siitä, kuinka käsittelemme henkilötietoja evästeiden yhteydessä, on tietosuojakäytännössämme.


Mikä on eväste?

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka koostuu useista merkeistä, joka lähetetään verkkosivustolta ja tallennetaan vierailijan selaimen tai muun verkkosivustolla vierailemiseen käytetyn laitteen muistiin. Eväste voi auttaa verkkosivuston tarjoajaa tunnistamaan käytetyn laitteen seuraavan kerran verkkosivustolla vieraillessasi, tarjoamaan tiettyjä toimintoja ja dokumentoimaan käyttäjien käyttäytymistä verkkosivustolla.


Istuntoevästeet ja pysyvät evästeet

Istuntoevästeet - Nämä evästeet vanhenevat, kun suljet selaimen.

Pysyvät evästeet – Nämä evästeet pysyvät laitteessasi tietyn ajan tai kunnes poistat ne.


Ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeet

Ensimmäisen osapuolen evästeet – Nämä evästeet asettaa vierailemasi verkkosivusto, joko me tai kolmannet osapuolet pyynnöstämme.

Kolmannen osapuolen evästeet – Nämä evästeet asettaa jokin muu osapuoli kuin vierailemasi verkkosivusto. Jos vierailet Laillin verkkosivustolla tai käytät Laillin palveluita ja toinen osapuoli asettaa evästeen kyseisen verkkosivuston kautta, tämä on kolmannen osapuolen eväste.


Evästeiden käyttö Laillin toimesta

Evästeen tyyppi

Tarkoitus

Ehdottoman välttämättömät evästeet

Yhteenvetona voidaan todeta, että nämä evästeet mahdollistavat palvelut, joita olet pyytänyt verkkosivustomme puitteissa.

Suorituskykyevästeet

Näiden evästeiden avulla voimme tunnistaa sinut ja nähdä, kuinka vierailijat liikkuvat käyttäessään verkkosivustoa. Ne myös auttavat meitä parantamaan ja ylläpitämään verkkosivuston toimintaa. Saatamme myös kerätä tietoja sähköisistä uutiskirjeistämme tai muusta sinulle lähettämästämme viestinnästä, mukaan lukien oletko avannut tai lähettänyt uutiskirjeen edelleen tai napsauttanut sen sisältöä. Nämä tiedot auttavat meitä muun muassa varmistamaan, että toimitamme sinulle kiinnostavaa tietoa.

Toiminnalliset evästeet

Kun vierailet verkkosivustollamme tai jossain muussa palvelussamme, voimme jättää evästeen selaimesi muistiin. Tämä tarkoittaa, että voimme tarjota palvelun toiveidesi mukaan. Tavoitteena on tarjota sinulle tärkeitä tietoja ja palveluita ilman, että meidän tarvitsee kysyä sinulta samoja kysymyksiä joka kerta, kun vierailet verkkosivustollamme.

Analyysievästeet

Käytämme analyysievästeitä analysoidaksemme, miten pääset verkkosivustolle ja palveluihimme ja miten niitä käytetään. Käytämme tietoja verkkosivustomme ja palveluidemme ylläpitämiseen ja kehittämiseen.Kolmannen osapuolen evästeet

Lailli käyttää vain luotettavia kolmansia osapuolia verkkosivustollemme linkitettyyn mainontaan. Nämä osapuolet voivat käyttää verkkosivustollamme käynteihin liittyviä tietoja luodakseen asiaankuuluvia mainoksia, jotka saattavat kiinnostaa sinua. He voivat myös käyttää teknologiaa mainosten tehokkuuden mittaamiseen. Näiden kolmansien osapuolten keräämät tiedot eivät anna meille tai heille mahdollisuutta tunnistaa nimeäsi, yhteystietojasi tai muita henkilökohtaisia tietojasi, ellet päätä antaa niitä.

Google Analyticsia käytetään auttamaan meitä analysoimaan verkkosivuston käyttöä. Google Analytics käyttää tehokkuusevästeitä vierailijoiden vuorovaikutusten seuraamiseen. Evästeitä käyttämällä Google voi raportoida missä osissa sivustoa käyttäjämme vierailevat, mihin aikaan vuorokaudesta sivustolla on vierailtu, ovatko vierailijat vierailleet meillä aiemmin, mitkä verkkosivustot ovat ohjanneet vierailijan sivuillemme ja muuta vastaavaa tietoa. Meillä ei ole mahdollisuutta hallita näitä kolmannen osapuolen evästeitä, ja siksi viittaamme näiden osapuolten omiin käytäntöihin.Palveluntarjoaja Tietoa palveluntarjoajien tietojen käsittelystä

Google Analytics

https:="" support.google.com="" ana...<="" a="">">https:="" support.google.com="" ana...<="" a="">

Meta

https://support.google.com/ana... href="https:="" www.facebook.com="" polic...<="" a="">">https:="" www.facebook.com="" polic...<="" a="">

Trustpilot

https://www.facebook.com/polic... href="https:="" legal.trustpilot.com="" f...<="" a="">">https:="" legal.trustpilot.com="" f...<="" a="">

Crisp

https://legal.trustpilot.com/f... href="https:="" help.crisp.chat="" en="" art...<="" a="">">https:="" help.crisp.chat="" en="" art<="" a="">...

Calendly

https://help.crisp.chat/en/art... href="https:="" calendly.com="" pages="" pri...<="" a="">">https:="" calendly.com="" pages="" pri...<="" a="">

reCAPTCHA

https://calendly.com/pages/pri... href="https:="" policies.google.com="" te...<="" a="">">https:="" policies.google.com="" te...<="" a="">

" class="redactor-autoparser-object">https://policies.google.com/te...;

Hallinnoi evästeitä

Voit peruuttaa tai muuttaa suostumuksesi evästeiden käyttöön milloin tahansa. Jos et enää halua vastaanottaa evästeitä, voit hyväksyä, hylätä ja poistaa evästeet selaimesi asetuksista. Voit tehdä tämän noudattamalla selaimen ohjeita (yleensä kohdassa "Ohje", "Työkalut" tai "Muokkaa"). Huomaa, että jos asetat selaimesi kieltäytymään evästeistä, et ehkä voi käyttää kaikkia Laillin verkkosivuston ominaisuuksia. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa http:="" www.allaboutcookies.org...<="" a="">">http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">.

" class="redactor-autoparser-object">http:="" www.allaboutcookies.org...<="" a="">...

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<="" a="">

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:=""www.allaboutcookies.org...<="" a="">

" class="redactor-autoparser-object">http:="" www.allaboutcookies.org...<="" a="">...

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<;="" a="">

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<;="" a="">" class="redactor-autoparser-object">http:="" www.allaboutcookies.org...<="" a="">...

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<;="" a="">

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<;="" a="">" class="redactor-autoparser-object">http:="" www.allaboutcookies.org...<="" a="">...

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:=""www.allaboutcookies.org...<;="" a="">

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<;="" a="">" class="redactor-autoparser-object">http:="" www.allaboutcookies.org...<="" a="">...

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<;="" a="">

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<;="" a="">" class="redactor-autoparser-object">http:="" www.allaboutcookies.org...<="" a="">...

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:=""www.allaboutcookies.org...<;="" a="">

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<;="" a="">" class="redactor-autoparser-object">http:="" www.allaboutcookies.org...<="" a="">...

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<;="" a="">

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<;="" a="">" class="redactor-autoparser-object">http:="" www.allaboutcookies.org...<="" a="">...

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:=""www.allaboutcookies.org...<;="" a="">

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<;="" a="">" class="redactor-autoparser-object">http:="" www.allaboutcookies.org...<="" a="">...

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<;="" a="">

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<;="" a="">" class="redactor-autoparser-object">http:="" www.allaboutcookies.org...<="" a="">...

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:=""www.allaboutcookies.org...<;="" a="">

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<;="" a="">" class="redactor-autoparser-object">http:="" www.allaboutcookies.org...<="" a="">...

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<;="" a="">

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<;="" a="">" class="redactor-autoparser-object">http:="" www.allaboutcookies.org...<="" a="">...

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:=""www.allaboutcookies.org...<;="" a="">

http:="" www.allaboutcookies.org<="" a="">http:="" www.allaboutcookies.org...<;="" a="">" class="redactor-autoparser-object">www.allaboutcookies.org


Muutokset evästekäytäntöön

Saatamme tehdä muutoksia tähän evästekäytäntöön. Uusin versio on saatavilla verkkosivuillamme. Jos olet Laillin palveluiden käyttäjä, ilmoitamme sinulle, jos teemme olennaisia muutoksia käytäntöön joko palvelun kautta tai lähettämällä sinulle sähköpostia.


Yhteydenotto

Jos sinulla on jotakin kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyttä:

Yrityksen nimi: Lawly AB

Y-tunnus (Ruotsi): 559176-7404

Sähköpostiosoite: [email protected]

Puhelinnumero + 46 (0) 8 721 75 55

Osoite: Vegagatan 14

113 29 Stockholm, Sweden

Viimeksi päivitetty: 2023.03.29

Copyright © 2019-2023 Lawly AB. Pääkonttori: Tukholma, Ruotsi. Kaikki oikeudet pidätetään. Lawly AB. Katarinavägen 15, 116 45 Tukholma. Y-tunnus: 559176-7404.